नेपाल सरकार

वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

भुक्तानिका लागी प्राप्त विल

क्र. सं.

विवरण

बजेट नं.

खर्च शिेर्षक

खरिद प्रक्रिया

प्यान नं.

भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था

बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति

रकम

कैफियत

अप्लोड समय

No Record are added.