Government of Nepal

Ministry of Forests and Soil Conservation

Department of Forest Research and Survey

Babarmahal, Kathmandu, Nepal


सार्वजनिक सूचना

Information Section

                                              प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।१९
यस विभागको आ.व. २०७४÷०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार Aerial Photo  को Digitization गरी Archive तयार गर्ने कार्यका लागि बढीमा ६ महिनाका निमित्त तपशिल बमोजिमकाक् कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले यो सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना हेर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्